Filtros

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE www.materialestetica.com

Mitjançant aquest document s’estableixen les Condicions Generals de Contractació del lloc web www.materialestetica.com, que té per objecte la compravenda de productes a Material Estética, S.L. (d’ara endavant, Material Estética ), amb NIF B55024335 i domicili situat C/ Ripolles, 30 - 17486 - Castelló d'Empuries, Gerona (Espanya (Península i balears)), per part d’aquelles persones físiques o jurídiques (d’ara endavant, persona contractant o usuari) que manifestin la seva voluntat d’adquirir els productes que es posen a la seva disposició al lloc web www.materialestetica.com mitjançant la sol·licitud realitzada per mitjans electrònics, concretament, via Internet per mitjà d’aquest lloc web titularitat de Material Estética.

1.- INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL. ACEPTACIÓ DEL CONTRACTE.

Les presents Condicions Generals de contractació s’exposen amb caràcter permanent al lloc web www.materialestetica.com, titularitat de Material Estética, podent tot usuari arxivar-les, imprimir-les y, per tant, estar prèviament informat de les condicions en què s’efectuarà la contractació dels productes (d’ara endavant, el producte).

Així mateix, les presents Condicions Generals es reiteren junt amb un resum de la sol·licitud específica – producte/s específic/s contractat/s, cost amb indicació d’impostos si fossin d’aplicació, etc.- per a la seva acceptació expressa per part de la persona contractant – mitjançant un clic de “He llegit i accepto les condicions generals de venda.” – cada vegada que es realitzi una sol·licitud concreta per mitjà del lloc web. No es tècnicament possible que la persona contractant pugui finalitzar la sol·licitud sense que s’hagi produït l’acceptació de les presents Condicions Generals. Per què la persona contractant pugui efectuar aquesta acceptació i, per tant, realitzar la sol·licitud, ha de facilitar les seves dades al realitzar la comanda a www.materialestetica.com, moment en el qual accepta les presents Condicions.

La persona contractant, acceptant aquestes Condicions dóna el seu consentiment exprés i sense reserves per què Material Estética realitzi les operacions de cobrament necessàries per a l’adquisició del producte que contracta, autoritzant expressament a Material Estética, S.L. per a realitzar els cobraments amb els mètodes de pagament que ella mateixa hagi seleccionat, o introduït des de l’àrea segura habilitada a tal efecte, de conformitat amb la normativa de serveis de pagament.

Le presents Condicions Generals unides a la sol·licitud específica realitzada per mitjà d’Internet per la persona contractant –també denominada “Condicions particulars”- configuren el contingut del contracte entre Material Estética i la persona contractant que declara tenir capacitat suficient per a contractar i haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.

Material Estética, en el moment de produir-se la contractació i en un termini no superior a vint-i-quatre hores enviarà a l’adreça de correu electrònic associada al compte de la persona contractant la confirmació de la comanda realitzada.

La persona contractant disposarà amb caràcter permanent de les presents Condicions Generals al lloc web. Qualsevol modificació posterior de las presents Condicions Generals serà exposada clarament en un lloc de fàcil accés al lloc web www.materialestetica.com. Tota la documentació assenyalada anteriorment podrà ser impresa i arxivada per la persona contractant i podrà sol·licitar-la en qualsevol moment al Servei d’Atenció al Client, via correu electrònic remès a info@materialestetica.com o trucant al número de telèfon +34 972 109 109.

Qualsevol sol·licitud d’informació, o reclamació que s’estimi pertinent, es podrà plantejar al Servei d’Atenció al Client a les ressenyes identificades al paràgraf anterior. El Servei acusarà rebut de la reclamació presentada mitjançant la tramesa del pertinent justificant –amb la corresponent clau identificativa- a l’adreça de correu electrònic que haurà de proporcionar al Servei d’Atenció al Client per a tramitar la reclamació.

2.- OBJECTE.

Per el present contracte Material Estética es compromet a entregar a la persona contractant el producte que aquesta hagi sol·licitat per mitjà del lloc web www.materialestetica.com a canvi d’un cert preu i en atenció a les condicions que s’estableixen en aquest document.

3.- DRETS I OBLIGACIONS DE LA Material Estética.

3.1. Entrega del producte.

Material Estética es compromet a entregar el producte en perfecte estat a l’adreça que la persona contractant assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s’uneixen a les presents condicions generals. Material Estética no serà responsable pels errors originats en la entrega quan les dades introduïdes per la persona contractant al formulari de comanda no s’ajustin a la realitat o hagin estat omeses.

Llevat que les parts acordin una altra, Material Estética entregarà el producte per mitjà de la transmissió de la seva possessió material o control a la persona contractant, sense cap demora indeguda i de conformitat amb els terminis indicats al lloc web, que en cap cas superaran els trenta dies naturals contats a partir de la celebració del contracte.

Els productes que s’ofereixen al lloc web estan subjectes a límits d’existències. En cas de que no es pogués subministrar el producte sol·licitat per la persona contractant per no trobar-se disponible, s’informarà a la persona contractant d’aquesta falta de disponibilitat abans de finalitzar la compra, a la pròpia fitxa del producte i, en tot cas, per correu electrònic una vegada rebuda la sol·licitud de compra. Si no s’hagués informat d’això i la persona contractant hagués adquirit algun producte del que no quedessin existències, es retornarà la quantitat abonada sense demores indegudes.

3.2. Responsabilitat de Material Estética.

Material Estética en cap cas serà responsable en relació amb:

3.2.1. Els errors, retards en l’accés per part de la persona contractant a l’hora d’introduir les seves dades al formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Material Estética. En tot cas, Material Estética es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a la persona contractant per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

3.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del producte ineficient i de mala fe per part de la persona contractant.

3.2.3. De la no operativitat de l’adreça de correu electrònic facilitada per la persona contractant per a l’enviament de la confirmació de la comanda.

3.2.4. Material Estética té l’absoluta responsabilitat per la qualitat del producte admetent la devolució dels mateixos sempre i quan aquests siguin defectuosos o no arribin a la persona contractant en correcte estat. La persona contractant ha de fer la reclamació de la devolució per mitjà del propi lloc web en el seu apartat específic per a poder fer un eficaç seguiment de la incidència. Material Estética es farà càrrec, en aquest cas, de les despeses originades com a conseqüència de tal devolució sempre que la persona contractant comuniqui aquest fet, en el termini de catorze dies comptats des de la data d’entrega i el producte no hagi estat consumit ni alterat en cap cas. Material Estética queda exempt de tota responsabilitat en relació amb les possibles ruptures o defectes del producte produïdes després de l’entrega del mateix, així mateix, Material Estética no tindrà cap responsabilitat en relació amb aquell producte que hagi estat ja consumit o utilitzat sense cap tipus d’incidència per part de la persona contractant que pretén realitzar una reclamació.

La persona contractant, abans de firmar l’entrega de la comanda haurà de revisar que el producte s’entregui en perfecte estat, si dóna la seva conformitat en el moment d’entrega s’entén per ambdues parts que el producte va ser entregat correctament i que per tant, el possible desperfecte es produeix amb posterioritat a la seva entrega.

3.2.5. La persona contractant renuncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual pels possibles danys o perjudicis derivats de l’assenyalat anteriorment en aquesta clàusula. En tot cas, la responsabilitat de Material Estética si incompleix allò assenyalat en aquest acord segons els termes de les presents condicions generals es limitarà a la devolució de l’ import que, en el seu cas hagués pogut abonar la persona contractant i sempre prèvia devolució per part de la persona contractant del producte en qüestió.

3.2.6. El producte contractat disposa de la garantia de conformitat prevista a la Llei. Si el producte no fos conforme amb el contracte, la persona contractant podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, o, en el seu cas, la rebaixa del seu preu o la resolució del contracte, en els termes legalment establerts.

4.- DRETS I OBLIGACIONS DE LA PERSONA CONTRACTANT.

4.1. Pagament.

La persona contractant es compromet a abonar l’ import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma establertes en aquestes Condicions.

4.1.1. Import.

La remuneració pel producte efectivament sol·licitat por la persona contractant serà la assenyalada al lloc web i la que figuri a la sol·licitud concreta de la persona contractant a cada moment (llevat en cas d’error tipogràfic o manifest); sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda. El preu del producte que apareix al lloc web s’indica sempre en Euro, sense impostos inclosos.

En el cas de produir-se un error en el preu del producte sol·licitat per la persona contractant, la Material Estética l’informarà el més aviat possible i li donarà l’opció de reconfirmar la comanda al preu correcte o bé anul·lar-la. En cas de que no s’aconseguís contactar amb la persona contractant, la comanda es considerarà cancel·lada i se li retornaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades, sense dret a cap indemnització.

El preu final complert inclourà: els impostos o taxes, l’ import dels increments o descomptes que siguin d’aplicació a l’oferta i les despeses addicionals – per exemple, els associats al transport, per mitjà de pagament, etc.- que es repercuteixin a la persona contractant, els quals seran expressament acceptats per la persona contractant. En cap cas es facturaran càrrecs a la persona contractant que superin el cost suportat per Material Estética per l’ús de determinats mitjans de pagament.

Material Estética emetrà la factura corresponent al producte contractat detallant tots els conceptes que la conformen. La persona contractant consent expressament la remissió de la factura en suport paper. En qualsevol moment, el Contractant pot comunicar el seu desig de rebre la factura de forma telemàtica, per mitjà escrit dirigit al Servei d’Atenció al Client .

4.1.2. Sistemes de pagament.

La persona contractant haurà d’abonar l’ import corresponent al producte contractat per mitjà d’algun dels sistemes de pagament disponibles al lloc web. Les despeses addicionals associades als sistemes de pagament seleccionats s’hauran d’abonar i confirmar de manera independent en els termes que s’indiquen al lloc web.

4.2. Desistiment.

La persona contractant, que tingui la condició de consumidor, pot desistir de la contractació realitzada a www.materialestetica.com en el termini de catorze dies naturals sense necessitat de justificació, comptats a partir del dia de la entrega del darrer dels productes inclosos al contracte, llevat que es tracti d’un contracte per a l’entrega periòdica de productes durant un termini determinat, en aquest cas el termini per exercir el desistiment començarà a comptar amb l’entrega del primer bé.

No estarà subjecte a desistiment la contractació d’aquells productes que per la seva naturalesa no puguin ser retornats degut a que es deterioren o caduquen amb rapidesa, ni aquells que estant precintats hagi estat retirat el precintament després de l’entrega i aquests no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene.

Para exercir el dret de desistiment, la persona contractant haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte per mitjà d’una declaració inequívoca a: Material Estética, S.L., a C/ Ripolles, 30 - 17486 - Castelló d'Empuries, Gerona (Espanya (Península i balears)), o a info@materialestetica.com, indicant que desisteix del contracte i proporcionant les següents dades: referència de la comanda, data de recepció, nom i cognoms de la persona contractant i la seva adreça. Així mateix podrà utilitzar el model de formulari previst a la normativa vigent sobre defensa de consumidors i usuaris.

En cas de presentar-se el desistiment en paper haurà d’anar degudament signat per la persona contractant. Per complir amb el termini, només cal que la notificació sigui enviada abans de que venci el mateix. En cas de desistiment per part de la persona contractant, Material Estética retornara tots els pagaments rebuts, sense incloure el transport, sense cap demora indeguda. Aquest reembors s’efectuarà utilitzant el mateix sistema de pagament utilitzat per a la transacció inicial, a no ser que s’hagi acordat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reembors. Material Estética podrà retenir el reembors fins haver rebut els productes o fins que es presenti una prova de devolució dels mateixos.

La persona contractant haurà de retornar o entregar directament els productes a Material Estética a: Material Estética, S.L., C/ Ripolles, 30 - 17486 - Castelló d'Empuries, Gerona (Espanya (Península i balears)), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, no més tard del termini de catorze dies naturals a partir de la data en la qual comuniqui la seva decisió de desistir del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels productes abans que hagi finalitzat aquest termini. La persona contractant ha d’assumir la despesa directa de devolució dels productes,ja sigui pels seus propis mitjans o sol·licitant cotització a Material Estetica. La persona contractant és responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels productes.

4.3. Responsabilitat de la persona contractant.

En tot cas, serà responsabilitat de la persona contractant:

La persona contractant assumeix tots els riscos de deteriorament, detriment, danys i pèrdua del producte des del moment en què aquest hagués estat posat a la seva disposició pel tercer que, per compte de Material Estética, realitza l’entrega del producte sol·licitat.

La persona contractant es compromet a comprovar el bon estat del producte davant el tercer que, per compte de Material Estética, realitza l’entrega del producte sol·licitat, comprovació que realitzarà amb caràcter previ a la firma del comprovant de l’entrega efectuada.

5.- RESOLUCIÓ.

Material Estética i la persona contractant podran donar per resolt el present contracte per qualsevol de les causes que s’estableixin a les lleis i en particular per l’ incompliment de les presents Condicions Generals. La resolució del contracte podrà exercitar-se contactant amb l’altra part a: l’adreça postal proporcionada per la persona contractant al contractar el servei, i al domicili de Material Estética, identificant degudament el contracte que es pretén resoldre.

6.- DRETS D’AUTOR I MARCA.

Material Estética informa que els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web www.materialestetica.com, es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat consentiment exprés de Material Estética. Material Estética pot utilitzar fonts externes per a la elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i/o establir links o enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les esmentades referències.

7.- PROTECCIÓ DE DADES.

Les dades proporcionades per la persona contractant de conformitat amb aquestes Condicions Generals seran tractades en els termes estipulats a la  Política de Privacitat publicada al lloc web.

8.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Gerona, renunciant expressament la persona contractant a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

9.- ALTRES.

9.1. Clàusula anul·lada:

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Material Estética podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document la qual cosa no implicarà en cap cas la renuncia als mateixos llevat reconeixement exprés per part de Material Estética.

9.2. Transport:

Els terminis d’entrega indicats per Material Estética a la pàgina Web son a títol orientatiu, tot i que Material Estética posarà esment per aconseguir respectar aquests terminis, la seva demora no implicarà l’anulació de la comanda ni indemnització alguna. El preu de transport no inclou pujar escales amb mercaderies de gran volum (camilles, equips o qualsevol producte de gran volum). En aquests casos, el transportista deixarà la mercaderia a nivell del carrer. Disposem de l’opció d’un servei addicional per a la pujada fins la porta del domicili. Consulti preu. El preu dels productes no inclou la instal·lació ni el muntatge. Asseguri’s que el producte pot entrar per l’ascensor o l’ull de l’escala. Cessió o comunicació de dades: Material Estética informa que per a poder prestar el servei, per vostè contractat, les dades de caràcter personal tals com: correu electrònic, nom, cognoms i adreça, per vostè facilitades, seran cedides a les Empreses de Transport y missatgeria, amb la finalitat de dur a terme el transport del material o producte per vostè sol·licitat. Mitjançant l’acceptació de les Condicions Generals de Contractació s’entendrà que autoritza de forma expressa a Material Estética per realitzar el tractament de les seves dades única i exclusivament per les esmentades finalitats.

9.3. Paquet malmès:

Els productes viatgen a compte i risc de l’agència de transports contractada, pel que Material Estética no es fa càrrec dels danys,pèrdues, ports, lesions o accidents que es produeixin durant l’enviament d’aquests. En el moment de l’entrega, revisi que el paquet no estigui malmès exteriorment, si estigués malmès indiqui a l’albarà de recepció del transportista, (Paquet Malmès), sol·liciti al transportista que s’esperi per obrir-lo i revisar que no estigui trencat físicament el producte, si fos així, no accepti el producte i faci’ns-ho saber de manera immediata per reclamar-lo al transportista. Material Estética no es farà responsable de la ruptura de transport si l’Usuari/Comprador no fa constar a l’albarà del transportista (Paquet Malmès).

9.4. Garantia:

El Certificat de Garantia, garanteix la qualitat del producte que empara, en els termes legalment establerts, durant un període d’un, dos o més anys, segons el que estableix el Fabricant, a partir de la data d’entrega. La garantia serà de 6 mesos a 2 anys segons sigui el consumidor final empresa o particular. En cas dels particulars que donen ús professional al producte, s’aplicarà la garantia per a empreses.

En cas d’avaria, passats els primers 6 mesos des de la data de factura, Material Estética es reserva el dret a comprovar del producte amb l’objectiu d’estimar si l’avaria està causada per una fallada de fàbrica o per les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan procedeixi, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

En aquelles incidències que justifiquin l’ús de la garantia, s’optarà per la reparació, substitució de l’article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts. Durant el període de reparació o revisió, l’empresa no substituirà el producte i tampoc implicarà cap indemnització. Les parts consumibles como bateries, cables, piles, bombetes, fusibles etc. no entren dins la garantia junt amb accessoris i/o regals.

Material Estética es reserva el dret a sol·licitar a un servei tècnic oficial de la marca, una verificació de l’origen del problema. En cas de resultar un defecte provocat pel mal ús, la reparació es podrà facturar.

Per fer ús de la garantia haurà de comunicar-ho prèviament al nostre departament de servei postvenda, no essent acceptada als nostres magatzems cap mercaderia que no n’hagi estat prèviament autoritzat el seu canvi, devolució o reparació.

La garantia perdrà el seu valor:

  • Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra. 
  • Si es manipula o repara el propi aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic. 
  • Si manca de factura. 
  • En cas de pujades de tensió o connexió a un voltatge inadequat.

9.5. Països Comunitaris. (Unió Europea):

En el moment de la compra si el país de destí és un dels 28 països pertanyents a la UE i acollits a l’acord d’ IVA. intracomunitari dependrà de si l’Usuari/Comprador és una empresa o un particular:

  • Usuari/Comprador particular: Es facturarà amb IVA. 
  • Usuari/Comprador empresa registrada com operador IVA. comunitari de la UE: Es factura sense IVA. 
  • Usuari/Comprador empresa no registrada com operador IVA. comunitari de la UE: Es facturarà amb IVA.

Països que pertanyen a la UE: Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Xipre, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburgo, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania, Eslovàquia, Eslovènia, España, Suècia y Regne Unit.

Països extracomunitaris (fora de la UE): Estaran exemptes del pagament de l’ IVA i subjectes al pagament de l’ impost d’importació que en el seu cas correspongui (les despeses del despatx de duanes i els impostos d’importació no estan inclosos al preu de l’article ni al preu de l’enviament i hauran de ser abonats al destí per l’Usuari).

Canàries, Ceuta y Melilla: A causa del seu especial règim fiscal, són considerats a aquests efectes territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canàries, Ceuta y Melilla. En general, qualsevol impost, taxa, tribut, despatx de duanes i corretatge que es meriti com a conseqüència de la compravenda de productes, així com qualsevol altre despesa que es derivi de la mateixa seran per compte i càrrec de l’Usuari.

9.6. Menors d’edat:

Per a l’adquisició dels productes a la pàgina Web Material Estética sol·licitarà als Usuaris que procedeixin a registrar-se, per la qual cosa aquests Usuaris, hauran de ser majors d’edat (18 anys).

La pàgina Web no conté informació dirigida a menors d’edat de 18 anys i, en conseqüència, Material Estética, S.L. no recopilarà dades personals de menors d’edat de 18 anys de forma intencionada, i, en el seu cas, eliminarà qualsevol dada que pogués contenir de menors d’edat de 18 anys en el moment en què en tingui coneixement de tal circumstància.

9.7. Compra mínima:

Se requiere una compra mínima de 0 € para procesar su pedido. Opinions

Atenció al client
972 109 109
WhatsApp
+34 627 033 224
eMail
info@materialestetica.com
Horari
Dl. - Dv.: 9h a 13h i 15h a 19h